บรรยายพิเศษเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 กับอนาคตประเทศไทย

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 กับอนาคตประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วม

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่